Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (projekt zakończony)

i

Zakończona

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014), wznawia przyjmowanie wniosków pożyczkowych. Jednocześnie informujemy, że realizacja projektu trwa do 31.12.2016r.

KSWP udziela pożyczki  na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy okres spłaty pożyczki może wynosić do 120 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki.

 Oprocentowanie:

Pożyczki są oprocentowane według stopy referencyjnej, obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej w dniu posiedzenia Komisji Pożyczkowej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 2008/C 14/02 (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej z dnia 19.01.2008 r. C 14/6).

Minimalny wkład własny – 20% wartości inwestycji finansowanej z pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki : Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na:

a) zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych,

b) zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

c) zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych,

d) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące koszty działalności przedsiębiorstwa w tym w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia, oraz opłaty za czynsz, media oraz usługi telekomunikacyjne. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym oraz zakup gruntów.

Zabezpieczenie pożyczki -zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo zabezpieczenie może mieć formę: hipoteki, zastawu, poręczenia osób fizycznych, przewłaszczenia  na zabezpieczenie, przelewu (cesji) wierzytelności, poręczenie instytucji finansowych, lub blokady środków na rachunku bankowym.

Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat.

Prowizje i opłaty : Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja: od 0,50% kwoty pożyczki do 1,25%.