Aktywność to twoja szansa

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Aktywność to Twoja szansa” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej 108 osób, w wieku od 15 do 29 roku życia (65 kobiet i 43 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET w tym, wyłącznie osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP poprzez udział w/w osób w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Dostępne formy wsparcia

I. PORADNICTWO INDYWIDUALNE – IDENTYFIKACJA POTRZEB I IPD

II. PORADNICTWO ZAWODOWE, W TYM:

  1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – 3 godz./osobę
  2. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE – 21 godz. x 9 grup

III. SZKOLENIA:

  1.  „Magazynier – Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego” – nabór zamknięty – 75 godz. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy) x 3 edycje;
  1. „Kelner z elementami baristy, obsługą kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BASE” – nabór zamknięty – 114 godz. (40 godz. teorii + 74 godz. praktyki) x 3 edycje;
  1. „Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE” – nabór zamknięty) – 100 godz. (50 godz. teorii + 50 godz. praktyki) x 3 edycje.

IV. STAŻE – 6 miesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– serwis kawowy + przekąski oraz obiad na zajęciach grupowych i szkoleniach,
– ubezpieczenie NNW podczas szkoleń,
– stypendium szkoleniowe i stażowe,
– zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji poradnictwa/ doradztwa/szkolenia.

Wartość projektu: 1 551 403,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 473 667,29 zł

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w sposób otwarty ciągły od dnia 26.03.2018 r. do momentu wyłonienia wymaganej liczby Uczestników danego szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze projektu w Końskich i Biurach KSWP w Kielcach i Starachowicach, jak również za pomocą poczty tradycyjnej przesłanej do n/w Biur.

Szczegółowych informacji udzielają:

KSWP Końskie; ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

Klarysa Ferens; k_ferens@kswp.org.pl; tel.: 41 260 46 61     

Biuro KSWP w Kielcach, IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III, 25-516 Kielce

Mariola Nowak; m_nowak@kswp.org.pl; tel.: 41 343 17 80    

Biuro KSWP w Starachowicach, ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro),

Aneta Tomczyk; a_tomczyk@kswp.org.pl; tel. 41 275 35 45

 

Aktualizowano dn. 29.09.2018 r.