i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Aktywny senior” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z instytucjami  Glafka z Czech oraz Neotalentway z Hiszpanii w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2021 r. w ramach  programu Unii Europejskiej Erasmus+, Sektor Edukacja Dorosłych, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Cel projektu

Celem projektu jest poznanie i wymiana metod innowacyjnych w polu nauczania i kształcenia osób dorosłych powyżej 50 roku życia. Dzięki spotkaniom partnerskim i wymianie dobrych praktyk powstanie „Katalog Form Wsparcia 50+”, czyli odpowiedź na zapotrzebowanie osób 50+. Projekt przyczyni się aktywizacji seniorów w polu zawodowym i społecznym, promocji idei uczenia się przez całe życie.

Miejsce realizacji

Końskie (Polska), Granada (Hiszpania), Praga (Czechy)

Biuro projektu: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będą pracownicy organizacji partnerskich, którzy złożą do siedziby instytucji w terminie dokumenty rekrutacyjne, składające się z następujących elementów:

a) Formularz zgłoszeniowy

b) Kserokopia Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2 (bądź test weryfikujący umiejętności językowe).

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są pracownikami organizacji partnerskich zaangażowani w edukację dorosłych tj. os. odpowiedzialne za zarządzanie, przygotowanie, realizację szkoleń i proj. szkoleniowych (w tym również trenerzy/wolontariusze/wykładowcy)

b) posługują się j. angielskim na poziomie komunikatywnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem lub kopią certyfikatu językowego

c) w terminie dokonają zgłoszenia zgodnie z regulaminem rekrutacji

d) zostaną zakwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną do udziału w projekcie

Dostępne formy wsparcia

1. Międzynarodowe spotkania projektowe:

a)   spotkanie wstępne

b)   spotkanie podsumowujące

2. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami:

a)   Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników w Czechach 

b)  Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników w Polsce

c)   Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników w Hiszpanii

3. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną:

a) materiały szkoleniowe

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności

c) współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności

d) certyfikat mobilności Europass Mobilności (w języku swojego kraju oraz angielskim)

e) zaświadczenie potwierdzające udział w formach wsparcia

Kontakt

Beata Napierała – Kierownik Projektu tel.: (41) 375 14 55
Daria Milewicz – Asystentka Kierownika Projektu tel.: (41) 260 46 60
Anna Korzeniowska – Specjalista ds. mobilności tel.: (41) 260 46 41

                      

Ankieta dotycząca potrzeb osób 50+