i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „CYBERPRZESTREŃ” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości    w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania 8.3.3 „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektów nauczania w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Końskich w okresie od 01.08.2018 do 30.06.2019 ukierunkowana na przyszłe możliwości zatrudnienia 70 uczniów i 36 nauczycieli poprzez realizację kursów kończących się uzyskaniem kompetencji TIK oraz doposażenie placówki oświatowej. Udział w projekcie przyczyni się do pozyskania przez uczestników nowych kwalifikacji i umiejętności, a także stworzy nowe możliwości kształcenia, dzięki czemu będą lepiej spełniać oczekiwania pracodawców, co przyczyni się do ich przyszłej efektywności na rynku pracy.

Miejsce realizacji

Gmina Końskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi:

– 70 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr  1 w Końskich (40K+30M), którzy nie korzystali z tego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– 36 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Końskich (29K+7M), którzy nie korzystali z tego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostępne formy wsparcia

I. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ – ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWO-USŁUGOWEJ.

II. ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI.

III. ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW.

W ramach projektu zapewniamy

– Bezpłatne materiały szkoleniowe.

– Poczęstunek na zajęciach.

Wartość projektu: 153 575,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 135 875,00 zł

Planowane efekty projektu:

– Doposażenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Końskich w nowoczesny sprzęt zapewniający odpowiednią infrastrukturę sieciowo-usługową umożliwiającą realizację podstawy programowej.

– Udzielenie wsparcia szkoleniowego 70 uczniom (40 kobiet i 30 mężczyzn).

– Udzielenie wsparcia szkoleniowego 36 nauczycielom (29 kobiet i 7 mężczyzn).

Szczegółowych informacji udzielają:

Barbara Kulbicka – (41) 260-46-41 lub (41 375-14-55)

Klarysa Ferens – (41) 260-46-61