i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Dotacje dla osób powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa świętokrzyskiego, osoby odchodzące z rolnictwa, pozostających bez zatrudnienia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego.
 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne  i nieaktywne zawodowo, przez osoby odchodzące z rolnictwa oraz wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach. Realizowane bezpośrednie wsparcie dla 100 osób (65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa, pozostających bez zatrudnienia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie  województwa świętokrzyskiego. Należących do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane, osoby powracające po okresie sprawowania opieki lub sprawujące opiekę nad osobą zależną, osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin, reemigranci / imigranci, mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 100 osób (65 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa, pozostających bez zatrudnienia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie  województwa świętokrzyskiego

Co najmniej 20% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Miejsce realizacji

województwo świętokrzyskie

Dostępne formy wsparcia

1.       BADANIE PREDYSPOZYCJI

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Czas trwania: 1h/os.

2.       WSPARCIE SZKOLENIOWE

Program szkolenia:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
 • KP zatrudnianie pracowników RODO, ON i K, ulgi, bariery i sposoby niwelowania stereotypów,
 • samozatrudnienie jako sposób na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym,
 • sporządzanie biznesplanu

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

3.       SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM 

Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym  – analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek

Czas trwania: 2h/os.

4.       WSPARCIE FINANSOWE

a)       Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 24 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

b)       Finansowe wsparcie pomostowe Wypłacane comiesięcznie przez 12 miesięcy do 1500 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.4 ppkt.a, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

Wkład własny uczestnika/uczestniczki projektu

W ramach projektu Uczestnicy będą zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego na pokrycie wydatków niezbędnych do uruchomienia firmy lub comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, wkład w przeliczeniu na 1 uczestnika wyniesie 5 400,00 zł netto.

Uczestnik będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego:

– jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych, poza otrzymaną w ramach projektu dotacją
lub
– comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza przyznanym wsparciem pomostowym.

W ramach projektu zapewniamy:

– doświadczonych trenerów,

– materiały biurowe dla uczestnika szkolenia (zestaw z pendrive)

– serwis kawowy/obiad

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

– stały kontakt z kadrą realizującą Projekt

Rekrutacja rozpocznie się 1 grudnia 2021 r

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych będzie możliwe od dnia 01.12.2021 r. od godz. 8.00

Rekrutacja potrwa do 20.12.2021 r. do godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia liczby formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

 Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie
KSWP Kielce
KSWP Starachowice
KSWP Skarżysko Kam.
Karolina Jura
Agnieszka
Ciepiela
Aneta Tomczyk
Mateusz Bernat
k_jura@kswp.org.pl
a_ciepiela@kswp.org.pl
a_tomczyk@kswp.org.pl
m_bernat@kswp.org.pl
Tel. 41 260 46 43
Tel. 41 345 39 08
Tel. 41 275 35 45
Tel. 41 251 24 32

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Planowane efekty

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 90

Liczba osób pozostających bez pracy, które nabyły/uzupełniły wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia firmy – 100 osób (65 Kobiet i 35 Mężczyzn)

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w

Programie – 80 osób (52 Kobiety i 28 Mężczyzn)

Wartość projektu:  4 377 820,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 721 145,00 zł