i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projektu „Giełda dotacji” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2022 r. Projekt „Giełda dotacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Celem głównym Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa świętokrzyskiego, które straciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 68 (29 K/39 M) miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 80 (34K/46M) osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które są bierne zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r.

Dostępne formy wsparcia

1. BADANIE PREDYSPOZYCJI

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Czas trwania: 1h/os.

Miejsce realizacji: Końskie/Kielce/Starachowice

2. WSPARCIE SZKOLENIOWE

Program szkolenia:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 • KP zatrudnianie pracowników RODO, ON i K, ulgi, bariery i sposoby niwelowania stereotypów,
 • samozatrudnienie jako sposób na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym.
 • sporządzanie biznesplanu

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Miejsce realizacji: Końskie/Kielce/Starachowice

3. WSPARCIE FINANSOWE

a) Finansowe wsparcie  na otworzenie działalności – dotacja

Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł  dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków  Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Wkład własny uczestnika nie wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

b) Finansowe wsparcie pomostowe

Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 1900 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.3, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

W ramach projektu zapewniamy:

– doświadczonych wykładowców,

– materiały biurowe dla uczestnika szkolenia (zestaw z pendrive)

– serwis kawowy/obiad

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

– stały kontakt z kadrą realizującą Projekt.

Rekrutacja rozpocznie się w grudniu 2020 r.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                              

KSWP Kielce                                 

KSWP Starachowice

Karolina Jura

Agnieszka  Zagnańska                                      

Aneta Tomczyk

k_jura@kswp.org.pl

a_zagninska@kswp.org.pl               

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43

 

Tel. 41 345 39 08                                                   

 

Tel. 41 275 35 45

Projekt „Giełda dotacji” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Planowane efekty:

– 80 osób (34 kobiety, 46 mężczyzn) poniżej 30 roku życia uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu

– 68 osób (29 kobiet, 39 mężczyzn) uzyska zatrudnienie, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 2 775 180,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  2 753 551,00 zł

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych będzie możliwe od dnia 15.01.2021 r.