i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „GIEŁDA STAŻY” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 maja 2022 r. Projekt „GIEŁDA STAŻY” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób  z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów  i reemigrantów, kobiet. Projekt wpłynie na aktywizacje zawodową uczestników.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 90 (54K/36M) osób w wieku 18 – 29 lat (do dnia 30 urodzin), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (80% uczestników projektu) a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, kobiet (20% uczestników projektu).

Dostępne formy wsparcia

Projekt zakłada realizację wsparcia obejmującego następujące elementy:

  1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym  (opracowanie Indywidualnych Planów Działania) 3 godz. /osobę.
    Wsparcie mające na celu identyfikację potrzeb i umiejętności osób młodych będących uczestnikami projektu, diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,  opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.
  2. 4 – miesięczny płatny staż zawodowy

Proces rekrutacji rozpocznie się w miesiącu lutym 2021 r.

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

– materiały biurowe na spotkanie z doradcą zawodowym

– serwis kawowy

– zwrot kosztów dojazdu

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają: 

KSWP Końskie:

Karolina Jura

k_jura@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43                                         

KSWP Kielce:                                   

 Urszula Marciniak

u_marciniak@kswp.org.pl                                Tel. 41 345 39 08                                                                             

KSWP Starachowice:

Anna Nawrot

a_nawrot@kswp.org.pl

Tel. 41 275 35 45

Planowane efekty:Projekt „Giełda staży” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Liczba osób poniżej 30 r.ż. dla których utworzono IPD – 90 osób

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 52 osoby

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu dla osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji będzie wynosił 44,3% natomiast dla pozostałych osób 60,4%.

Wartość projektu: 930 690,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  784 385,53 zł