GIMNASTYKA MŁODYCH UMYSŁÓW

i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Gimnastyka młodych umysłów” skierowany jest do uczniów i nauczycieli z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości nauczania w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach w okresie od 01.02.2022 do 30.06.2023 r. poprzez objęcie wsparciem grupę 202 uczniów w celu wyrównania dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację zaplanowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla klas 4-8, zajęć rozwijających dla najmłodszych uczniów klas 1-3, zajęć dla uczniów klas 4-8 wykazujących zdolności informatyczne, zajęć uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. terapia logopedyczna i warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 37 nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Obszar ZIT KOF tj. obejmujący miasto Kielce, gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

Biuro projektu: Kielce

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu są uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach – 202 osoby (110 kobiet i 92 mężczyzn) oraz nauczyciele pracujący w ww. placówce – 37 osób (33 kobiety i 4 mężczyzn).

Dostępne formy wsparcia

I. Doposażenie pracowni szkolnych:

a) doposażenie pracowni chemii

b) doposażenie pracowni matematyki

c) doposażenie pracowni fizyki

d) doposażenie pracowni informatyki, w tym: roboty do nauki programowania z oprogramowaniem, laptopy z systemem operacyjnym, mobilna szafa ładująca laptopy, drukarka 3d, kamera cyfrowa, serwery.

II. Zajęcia dodatkowe dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach:

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów dla klas 1-3:

a)        Zajęcia z logicznego myślenia – 25 godz.

b)        Matematyka w świecie przyrody – 25 godz.

c)        Robotyka – 25 godz.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z nauk przyrodniczych dla klas 4-8:

   a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla klas 7-8 – 25 godz.

   b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla klas 7-8 – 25 godz.

   c) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii dla klas 5-8 – 25 godz.

   d) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas 4-8 – 25 godz.

3. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dla klas 4-8:

a) Programowanie dla klas 4-8 – 25 godz.

4. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w zakresie zmniejszenia trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych:

a) Warsztaty/porady psychologiczne/pedagogiczne (zajęcia indywidualne i grupowe) – 60 godz.

b) Warsztaty logopedyczne – 25 godz.

III. Doskonalenie umiejętności nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach:

Udział w szkoleniach z zakresu:

a)       Kurs komputerowy – 40 godz.

b)       Warsztaty „Pozytywna dyscyplina” – 16 godz.

c)       Warsztaty „Metoda dobrego startu” – 16 godz.

W ramach projektu zapewniamy:

– materiały szkoleniowe

– poczęstunek na zajęciach dla nauczycieli

Wartość projektu: 281 927,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 239 638,38 zł

Projekt „Gimnastyka młodych umysłów” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.3.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe)” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane efekty projektu:

– doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne i profesjonalne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

– udzielenie wsparcia 202 uczniom (110 kobietom i 92 mężczyznom) w procesie kształcenia poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, logopedycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych;

– udzielenie wsparcia szkoleniowego 37 nauczycielom (33 kobietom i 4 mężczyznom).

Szczegółowych informacji udzielają:

Urszula Marciniak u_marciniak@kswp.org.pl, tel. (41) 345 39 08 lub 539-865-562
Dorota Krajcarz d_krajcarz@kswp.org.pl, tel. (41) 345 39 08