i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI – (projekty konkursowe) na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w obszarach wiejskich na terenie OSI (Obszary Strategicznej Interwencji) o najgorszym dostępie do usług publicznych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 120 osób (72 kobiet 48 mężczyzn) oraz finansowe i pomostowe 104 osób (63 kobiet 41 mężczyzn) w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozmówieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI – obszary o najgorszym dostępnie do usług publicznych tj.:

 • powiat pińczowski: gminy – Złota, Michałów, Działoszyce;
 • powiat opatowski: gminy – Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice;
 • powiat jędrzejowski: gminy – Wodzisław, Słupia, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno;
 • powiat buski: gminy – Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno;
 • powiat sandomierski: gminy – Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy;
 • powiat staszowski: gminy – Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • powiat konecki: gminy – Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków;
 • powiat kazimierski: gminy – Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce;
 • powiat włoszczowski; gminy – Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko;
 • powiat kielecki: gminy – Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn;
 • powiat starachowicki: gminy – Wąchock, Mirzec;
 • powiat ostrowiecki: gminy – Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;
 • powiat skarżyski: gminy – Bliżyn,

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym wyłącznie:

 • osoby bezrobotne (I, II profil pomocy), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  •  kobiety,
  •  osoby po 50 roku życia,
  •  z niepełnosprawnościami,
  •  długotrwale bezrobotne,
  •  niskowykwalifikowane,

i / lub

 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani   jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Dostępne formy wsparcia

 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000 zł
 • Wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy w formie:
  • usług doradczych (pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji), 
  • pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w wysokości 1 300,00 zł x 12 miesięcy.

Planowane efekty

– Udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 120 osobom z województwa świętokrzyskiego z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI (72 kobiet i 42 mężczyzn)

– Udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego 104 osobom z województwa świętokrzyskiego z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI (63 kobiet i 41 mężczyzn) w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu:  5 048 582,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4  291 295,38 zł

Proces rekrutacji rozpocznie się od 12.10.2017 r. i trwać będzie do 08.11.2017 r.

Informacje na temat wymagań jakie muszą spełniać kandydaci, procesu rekrutacji oraz warunków udzielania wsparcia w ramach projektu zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

 Końskie

Anna Buczyńska

41 260 46 62; a_buczynska@kswp.org.pl

Kielce

Mariola Nowak

41 343 17 80; m_nowak@kswp.org.pl

Starachowice

Aneta Tomczyk

41 275 35 45; a_tomczyk@kswp.org.pl

Staszów

Dorota Tomporowska

15 864 53 71; d_tomporowska@kswp.org.pl