NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ  DO SUKCESU” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji  zawodowych 96 (50 Kobiet i 46 Mężczyzn) osób w wieku 18 lat i więcej. Kursy zakończą się formalną oceną i certyfikacją, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i  konkurencyjności
na rynku pracy.

Miejsce realizacji

województwo świętokrzyskie

Biura projektu: Końskie, Kielce

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 96 osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Dostępne formy wsparcia

Bezpłatne kursy

1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Czas trwania: 145 godzin (25 godzin teorii i 120 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji :IX 2019 r. -VIII.2020 r.

2. Kurs operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

Czas trwania: 39 godzin (29 godzin teorii i 10 godzin praktyki)

Planowany termin realizacji: IV. -XII.2019 r.

3. Kurs opiekun osób starszych + prawo jazdy kat. B

Czas trwania: 110 godzin (Teoria: 50 godzin opiekun +30 godzin prawo jazdy, Praktyka: 30 godzin prawo jazdy)

 

Planowany termin realizacji: V.2019 -II.2020 r.

4. Kurs pracownik ds. płac i kadr

Czas trwania: 100 godzin ( 50 godzin  teorii i 50 godzin praktyki )

Planowany termin realizacji :I.-VII.2020 r.

Miejsce realizacji kursów: Końskie, Kielce

W ramach projektu zapewniamy:

– każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem zewnętrznym,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN,

– materiały szkoleniowe,

– doświadczonych wykładowców

– stały kontakt z kadrą realizującą projekt

– serwis kawowy

Wartość projektu: 230 635, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 196 039,75 zł

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                                        KSWP Kielce

Małgorzata Ciaś                                                      Agnieszka Zagnińska

m_cias@kswp.org.pl                                               a_zagninska@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 42, 41 375 14 55                             tel.: 41 343 17 80