Kwalifikacje to podstawa

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Kwalifikacje to podstawa” skierowany jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Cel projektu

Głównym celem projektu „Kwalifikacje to podstawa” jest podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych 180 osób (67 kobiet i 113 mężczyzn) w okresie od 01.08.2020 r. do 31.07.2022 r. poprzez udział w kursach, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Biura projektu: Końskie, Kielce, Starachowice

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 180 osób (67 kobiet i 113 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. świętokrzyskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Dostępne formy wsparcia

1. Specjalista ds. kadr i płac

Czas trwania: 100 godzin (50h teoria + 50h praktyka) 

Planowany termin realizacji: luty – marzec 2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie, Kielce, Starachowice

Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym.

2. Kurs kat. C z kwalifikacją wstępną

Czas trwania: 100 godzin (teoria + praktyka)

Planowany termin realizacji: wrzesień – styczeń 2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie, Kielce, Starachowice

Szkolenie zakończone  egzaminem zewnętrznym:

– egzamin na prawo jazdy kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

– egzamin w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przed OKE powołaną przez Urząd Wojewódzki

3. Magazynier – Operator wózków jezdniowych

Czas trwania: 89 godzin =  50h magazynier + 39h operator (29h teoria + 10h praktyka)

Planowany termin realizacji: listopad 2021 r.- styczeń 2022 r.

Miejsce realizacji: Końskie, Kielce, Starachowice

Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, umożliwiający uzyskanie uprawnień UDT do obsługi wózków jezdniowych.

4. Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat. B

Czas trwania: 150 godzin = 90h kurs masażu (30h teoria + 60h praktyka) + 60h kurs prawa jazdy kat. B (30h teoria + 30h praktyka)

Planowany termin realizacji: kwiecień – sierpień 2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie, Kielce, Starachowice

Szkolenie zakończone egzaminem na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

5. Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kv

Czas trwania: 64 godzin (40h – instalator systemów fotowoltaicznych + 24h szkolenie SEP)

Planowany termin realizacji: wrzesień – październik  2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie, Kielce, Starachowice

Szkolenie zakończane egzaminem zewnętrznym przed Komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacji z zakresu eksploatacji „E”.

Rekrutacja rozpocznie się od 01.08.2020 r.

W ramach projektu zapewniamy:

– zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu,

– każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem,

– zwrot kosztów dojazdu

– doświadczonych wykładowców,

– materiały szkoleniowe,

– stały kontakt z kadrą realizującą projekt,

– serwis kawowy.

Informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                              

KSWP Kielce                                 

KSWP Starachowice

Małgorzata Ciaś

Urszula Marciniak                                     

Aneta Tomczyk

m_cias@kswp.org.pl

u_marciniak@kswp.org.pl               

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 42

Tel. 41 345 39 08                                                   

Tel. 41 275 35 45

Projekt „Kwalifikację to podstawa” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Wartość projektu: 786 243,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 668 307,19 zł