Młodzi, Aktywni z POWERem

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych wieku 18-29 lat, z woj. Świętokrzyskiego, poprzez realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz staży.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od  marca 2022 r. do czerwca 2023 r., co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 100 osób ( 60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby z kategorii NEET,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • imigranci,
 • reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Minimum 30 % Uczestników Projektu będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne tj. w przypadku osób do 25 lat są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób 25 lat i więcej są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

Projekt zakłada realizację wsparcia obejmującego następujące elementy:

 • Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)- 2 godz. /osobę dla każdego Uczestnika Projektu.
  Wsparcie mające na celu identyfikację potrzeb i umiejętności osób młodych będących uczestnikami projektu, diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,  opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.
 1. Szkolenia – dla 36 osób
  Szkolenia mają na celu nabycie przez Uczestników Projektu odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i ich potencjałem oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
  Planowane szkolenia:
  – Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),
  – Kurs księgowy z elementami kadr (60h),
  – Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)
  – Kurs masażu klasycznego (40h)
  – Monter pomp ciepła (30h)
  – Inne – wynikające z IPD
 • 3-miesięczne staże zawodowe – dla każdego Uczestnika Projektu

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
 • stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja od 01.03.2022 r. – nabór ciągły

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają: 

KSWP Końskie

Ul. Stanisława Staszica 2A

26-200 Końskie

 

KSWP Kielce

Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce

KSWP Starachowice

ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice

Daria Milewicz

d_milewicz@kswp.org.pl

tel: 41 260 46 60

 

Urszula Marciniak

u_marciniak@kswp.org.pl

tel: 41 345 39 08

 

Aneta Tomczyk

a_tomczyk@kswp.org.pl

tel: 41 275 35 45

 

Projekt „Młodzi, Aktywni z POWERem” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Planowane efekty:

 • Liczba osób poniżej 30 r.ż. dla których utworzono IPD – 100 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 100 osób
 • Liczba osób poniżej 30 r.ż., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu dla osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji będzie wynosił 44,3% natomiast dla pozostałych osób 60,4%.

Wartość projektu: 1 228 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 166 600,00 zł 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

Poradnictwo zawodowe + IPD (Końskie)

2022.03.31

2022.04.12

2022.04.20

2022.04.27

2022.05.11

2022.05.23

2022.07.20

2022.08.16

2022.09.14

2022.10.11

2022.11.25

2023.01.13

 

Poradnictwo zawodowe + IPD (Kielce)

2022.03.28

2022.04.08

2022.04.20

2022.05.19

2022.06.07

2022.06.15

2022.07.07

2022.09.26

2022.11.08

2022.12.01

17.02.2023

 

Poradnictwo zawodowe + IPD (Starachowice)

2022.04.05

2022.04.21

2022.05.04

2022.05.19

2022.06.09

2022.07.14

2022.08.01

 

2022.05.01

2022.05.19

2022.06.15

2022.07.06

2022.09.30

2022.11.08

2022.12.01

27.02.2023

 

Staż zawodowy (Starachowice) 

2022.04.11

2022.04.26

2022.05.16

2022.06.09

2022.10.25