Nowa Praca Nowe Możliwości

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 osób po 29 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które pozostają bez zatrudnienia (w tym bezrobotne lub bierne zawodowo) i są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (60 kobiet i 40 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby zarejestrowane, jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy, a także osoby poszukujące pracy, bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – przynależą do jednej z grup:

–  osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia ISCED 2 (gimnazjalne) włącznie),

–  osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się również osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby powyżej 50 roku życia, które spełniają w/w kryteria.

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia:

1. Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego)

Czas trwania: 55 godz./ os. (40 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

Przewidywany termin realizacji: 10 – 11.2017 r.

2. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych + certyfikat ECDL BASE

Czas trwania: 138 godz./os.(48 godz. teorii + 90 godz. praktyki)

 Przewidywany termin realizacji: 04 – 05.2017 r.

3. Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych + certyfikat ECDL BASE

Czas trwania: 150 godz./os. (44 godz. teorii + 106 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (14 godz.) i terminala kart płatniczych (2 godz.), obsługa komputera (90 godz.)

Przewidywany termin realizacji: 06 – 07.2017 r.

4. Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej

Czas trwania: 90 godz. (60 godz. teorii + 30 godz. praktyki)

Praktyka: warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa kasy fiskalnej (14 godz.)

Przewidywany termin realizacji: 09 .2017 r.

IV. Staże: 6 miesięczne dla 100 osób.

Wartość projektu: 1 636 123,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 390 705,17 zł

Planowane efekty projektu:

– Udzielenie wsparcia doradczo – szkoleniowego 100 os. z województwa świętokrzyskiego (60 kobiet i 40 mężczyzn)

– Udzielenie wsparcia stażowego 100 os. z województwa świętokrzyskiego (60 kobiet i 40 mężczyzn)

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                            KSWP Kielce

Barbara Kulbicka                                        Mariola Nowak

b_kulbicka@kswp.org.pl                          m_nowak@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41                                        tel.: 41 343 17 80