NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych (konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze), na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 96 osób (54 kobiet i 42 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej (w tym 48 osób w wieku +50) poprzez udział w kursach i szkoleniach, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Kursy i szkolenia zakończą się formalną oceną i certyfikacją. 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Biura projektu: Skarżysko Kamienna, Starachowice

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 96 osób (54 kobiet i 42 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej (w tym 48 osób w wieku +50), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozmówieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarach położonych na obszarze OSI (tzn. obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze) tj.: Ostrowiec Św., Skarżysko Kamienna, Starachowice, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno do osób pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Dostępne formy wsparcia

1. Kierowca kat. C z praktycznymi aspektami logistyki

Czas trwania: 58 godzin (8 godz. teorii aspekty logistyki, prawo jazdy: 20 godzin teorii i 30 godzin praktyki)

Nabór zakończony

2. Opiekun osób starszych + prawo jazdy kat. B

Czas trwania: 110 godzin (Teoria: 50 godzin opiekun +30 godzin prawo jazdy, Praktyka: 30 godzin prawo jazdy)

Nabór zakończony

3. Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT

Czas trwania: 39 godzin (29 godzin teorii i 10 godzin praktyki)

Nabór zakończony

4. Pracownik ds. płac i kadr od podstaw

Czas trwania: 100 godzin ( 50 godzin  teorii i 50 godzin praktyki )

Planowany termin realizacji :VII.-X.2020 r.

Miejsce realizacji: Skarżysko Kam., Starachowice

W ramach projektu zapewniamy:

– każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem zewnętrznym,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia MEN,

– materiały szkoleniowe,

– doświadczonych wykładowców

– stały kontakt z kadrą realizującą projekt

– serwis kawowy

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Skarżysko Kamienna
Piotr Binkiewicz
p_binkiewicz@kswp.org.pl 
tel.: 502 924 353

KSWP Starachowice
Aneta Tomczyk
a_tomczyk@kswp.org.pl
tel.: 41 275 35 45

 

Wartość projektu: 238 745, 00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 202 933,25 zł

Projekt realizowany ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych (konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze), na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.