i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Nowe perspektywy” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 osób po 29 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn) posiadających niskie kwalifikacje, które pozostają bez zatrudnienia (w tym bezrobotne lub bierne zawodowo) i są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, z wykształceniem na poziomie maksymalnie średnim, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, nieposiadające zatrudnienia tj. osoby zarejestrowane jako bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy, a także osoby poszukujące pracy, bierne zawodowo. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się również osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz osoby powyżej 50 roku życia, które spełniają w/w kryteria. 

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia:

1. Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego)

Czas trwania: 55 godz./ os. (40 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

Przewidywany termin realizacji: 09 – 10.2016 r.

2. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych + certyfikat ECDL BASE

Czas trwania: 138 godz./os.(48 godz. teorii + 90 godz. praktyki)

 Przewidywany termin realizacji: 05 – 07.2016 r.

3. Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 150 godz./os. (44 godz. teorii + 106 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (14 godz.) i terminala kart płatniczych (2 godz.), obsługa komputera (90 godz.)

Przewidywany termin realizacji: 07 – 09.2016 r.

4. Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej

Czas trwania: 90 godz. (60 godz. teorii + 30 godz. praktyki)

Praktyka: warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa kasy fiskalnej (14 godz.)

Przewidywany termin realizacji: 11 – 12.2016 r.

IV. Staże: 6 miesięczne dla 100 osób.

Wartość projektu: 1 638 025,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 392 170,67 zł

Planowane efekty projektu:

– Udzielenie wsparcia doradczo – szkoleniowego 100 osobom z województwa świętokrzyskiego (60 kobiet i 40 mężczyzn)

– Udzielenie wsparcia stażowego 100 osobom z województwa świętokrzyskiego (60 kobiet i 40 mężczyzn)

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie

Barbara Kulbicka

b_kulbicka@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41

KSWP Kielce

Iwona Klimczyk

i_klimczyk@kswp.org.pl