Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych regionie” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu obejmuje województwo świętokrzyskie.