Projekt „Wolontariat wart ZACHODU!”

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu + oświadczenia
 2. Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Kontakt

 1. Beata Napierała – Kierownik Projektu                 tel.: (41) 375 14 55
 2. Daria Milewicz – Asystentka Kierownika Projektu tel.: (41) 260 46 60
 3. Anna Korzeniowska – Specjalista ds. mobilności  tel.: (41) 260 46 41

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych) wiedzy i kompetencji z zakresu promowania wolontariatu, aktywizacji zawodowej, społecznej wolontariuszy. Wymiana doświadczeń dotycząca zarządzania procesami związanymi z angażowaniem wolontariuszy stosowanych w innych państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, odbywać się będą podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Norwegii. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie do siedziby KSWP w terminie, wyznaczonym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, składających się następujących elementów:

 1. a) Formularz zgłoszeniowy
 2. b) Kserokopia Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum A2
  (w przypadku, gdy Kandydat nie posiada udokumentowanej znajomości języka angielskiego na co najmniej w/w poziomie, KSWP w dniu składania przez Kandydata dokumentów przeprowadzi test weryfikujący jego umiejętności językowe, którego wynik odpowiadający poziomowi minimum A2 umożliwi uznanie spełnienia warunku znajomości języka angielskiego).

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. a) są pracownikami KSWP zaangażowanymi w zarządzanie lub biorącymi udział w realizacji działań na rzecz edukacji dorosłych (w tym również trenerzy/ konsultanci/ wykładowcy)
 2. b) posługują się angielskim na poziomie komunikatywnym, co zostanie potwierdzone oświadczeniem lub kopią certyfikatu językowego
 3. c) w terminie dokonają zgłoszenia zgodnie z regulaminem rekrutacji
 4. d) zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin
 5. e) dostarczą do siedziby KSWP dokumenty rekrutacyjne we wskazanym w Regulaminie okresie rekrutacji
 6. f) zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie
 7. g) zawrą z KSWP porozumienie o mobilności  

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wolontariat wart ZACHODU!” znajdują się poniżej. 

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

 1. Działania przygotowawcze
 2. a)   konsultacje z języka angielskiego
 3. b)   szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Norwegii.

Działania w zakresie mobilności tj.

 1. a)   2 wyjazdy do organizacji w Portugalii 
 2. b)   2 wyjazdy do organizacji w Hiszpanii 
 3. c)   2 wyjazdy do organizacji we Włoszech
 4. d)   2 wyjazdy do organizacji w Norwegii  

W ramach działania pracownicy KSWP uczestniczyć będą w każdym z państw w szkoleniu (teoria + praktyka) z zakresu technik aktywizacji stosowanych w różnych krajach, wypracowania dobrych praktyk i przeniesienia ich na grunt Polski.

 1. Działania następcze: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów.

W ramach projektu uczestnikom dodatkowo zapewnione zostaną m.in.:

 1. a) materiały szkoleniowe
 2. b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu realizowanego w ramach działań projektu w zakresie mobilności
 3. c)  współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobilności (w języku polskim i angielskim), a także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu języka angielskiego, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym oraz zaświadczenie potwierdzające kompetencje nabyte przez uczestników podczas zagranicznych wyjazdów

 

REZULTATY PROJEKTU:

 • Broszura informacyjna „Wolontariat wart ZACHODU!”
 • Film „Wolontariat wart ZACHODU!”