Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Cel projektu

Projekt „Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych) kompetencji z zakresu aktywizacji oraz efektywnych form wsparcia dla grup 50+. Wymiana doświadczeń dotyczących skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w edukacji osób starszych, metod zarządzania stosowanych w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, odbywać się będą podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Portugalii, Bułgarii i Malty. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są pracownikami KSWP zaangażowanymi w zarządzanie lub biorącymi udział w realizacji działań na rzecz osób 50+ (w tym również trenerzy/konsultanci/wykładowcy),
 • posługują się j. angielskim na poziomie komunikatywnym,
 • zapoznają się i zaakceptują Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 • posiadają motywację do odbycia szkolenia w organizacji przyjmującej, a udział w projekcie odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju,
 • dostarczą do siedziby KSWP wypełniony formularz zgłoszeniowy we wskazanym okresie rekrutacji,
 • zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie,
 • zawrą z KSWP porozumienie o mobilności oraz umowy indywidualne

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację działań:

 1. przygotowawczych:
 2. a) indywidualne konsultacje z branżowego języka angielskiego
 3. b) szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Portugalii, Bułgarii i Malty.
 4. w zakresie mobilności tj. sześć wizyt edukacyjne (do Portugalii, Bułgarii i Malty)
 5. następczych: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu wyników.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

 1. a) materiały szkoleniowe,
 2. b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu,
 3. c) współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik otrzyma:

 1. a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zrealizowanego w ramach przygotowania kulturowego i językowego
 2. b) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności
 3. c) certyfikat potwierdzający nabyte przez uczestnika kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów.

 

 Szczegółowych informacji o projekcie udziela

Beata Napierała – Kierownik Projektu  tel.: (41) 375 14

Dokumenty do pobrania