i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Szkolenia czas start” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i poza formalną osób dorosłych, na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu „Szkolenia czas start” jest wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 108 osób (58 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej (w tym 54 osób w wieku +50) poprzez udział w kursach, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Kursy zakończą się formalną oceną i certyfikacją. 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie
Biura projektu: Końskie, Kielce, Starachowice

Grupa docelowa

Kursy i szkolenia skierowane są do 108 osób (58 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej (w tym 54 osoby w wieku 50+), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego,.

Dostępne formy wsparcia

1. Spawacz metodą TIG 141-1

Czas trwania: 134 godziny (24 h teoria + 110 h praktyka) 

Planowany termin realizacji: I – V.2020

Miejsce realizacji: Końskie

Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa

 

2. Wizaż i stylizacja

Czas trwania: 100 godzin (teoria + praktyka)

Planowany termin realizacji: V – VIII.2020

Miejsce realizacji: Końskie

Kurs zakończy się egzaminem czeladniczym

 

3. Cukiernik

Czas trwania: 150 godzin (50 h teoria + 100 h praktyka)

Planowany termin realizacji: IX – XII.2020

Miejsce realizacji: Końskie

Kurs zakończy się egzaminem czeladniczym

 

4. Kierowca kat. C

Czas trwania: 50 godzin (20 h teoria i 30 h praktyka)

Planowany termin realizacji: I  – V.2020

Miejsce realizacji: Kielce

Kurs zakończy się państwowym egzaminem zewnętrznym

 

5. Operator koparko-ładowarki, klasa III (wszystkie typy)

Czas trwania: 134 godziny (52h teoria + 82h praktyka)

Planowany termin realizacji: IX  – XII.2020

Miejsce realizacji: Kielce, Starachowice

Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

6. Kosmetyczka

Czas trwania: 150 godzin (teoria + praktyka)

Termin realizacji: IX – XII.2020

Miejsce realizacji: Kielce, Starachowice

Kurs zakończy się egzaminem czeladniczym

 

7. Pracownik administracyjno-biurowy

Czas trwania: 60 godzin

Termin realizacji: V – VIII.2020

Miejsce realizacji:  Starachowice

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym

 

W ramach projektu zapewniamy:

– zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu,

– każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem,

– doświadczonych wykładowców

– materiały szkoleniowe

– stały kontakt z kadrą realizującą projekt

– serwis kawowy

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                        

Daria Milewicz

d_milewicz@kswp.org.pl          

tel: 41 260 46 60

KSWP Kielce                    

Agnieszka  Zagnińska 

a_zagninska@kswp.org.pl  

tel: 41 345 39 08                          

KSWP Starachowice

Aneta Tomczyk

a_tomczyk@kswp.org.pl

tel: 41 275 35 45

Rekrutacja rozpocznie się od 12.11.2019 r.


Wkład Funduszy Europejskich:
 285 020,00 zł 

Wartość projektu:  327 740,00 zł