Szkolenia szyte na miarę

i

Nabór zakończony

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Szkolenia szyte na miarę” skierowany jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane będzie do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Cel projektu

Głównym celem projektu „Szkolenie szyte na miarę” jest podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych dla 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) w okresie od 01.08.2020 r. do 31.03.2022 r. poprzez udział w kursach umożliwiających uzyskanie  i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji a także konkurencyjności na rynku pracy. Kursy zakończą się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w kursie oraz zdobytych kwalifikacji. 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Biuro projektu: Końskie

Grupa docelowa

Kursy i szkolenia skierowane są do 60 osób (25 kobiet i 35 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (z czego 50% stanowią osoby w wieku +50 lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych).

Dostępne formy wsparcia

1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

Czas trwania: 145 godzin(25h teoria + 120h praktyka) 

Planowany termin realizacji: sierpień – listopad 2020 r.

Miejsce realizacji: Końskie

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa.

2. Projektowanie i aranżacja ogrodów

Czas trwania: 60 godzin(36h teoria + 24h praktyka)

Planowany termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym.

3. Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. II S

Czas trwania: 42 godziny(32h teoria + 10h praktyka)

Planowany termin realizacji: lipiec – sierpień 2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego.

4. Operator podestów ruchomych kat. IP

Czas trwania: 34 godziny(24 h teoria + 10h praktyka)

Planowany termin realizacji: styczeń – marzec 2021r.

Miejsce realizacji: Końskie

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego.

5. Kurs stylizacji paznokci + prawo jazdy kat. B

Czas trwania: 100 godzin = kurs stylizacji paznokci 40 godzin + kurs prawa jazdy kat. B 60 godzin(30h teoria + 30h praktyka)

Planowany termin realizacji: wrzesień – grudzień 2021 r.

Miejsce realizacji: Końskie

Kurs prawa jazdy kat. B (teoria + praktyka)  zakończy się egzaminem zewnętrznym.

Rekrutacja rozpocznie się od sierpnia 2020 r.

W ramach projektu zapewniamy:

– zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu,

– każde szkolenie zakończone opłaconym egzaminem,

– doświadczonych wykładowców,

– materiały szkoleniowe,

– stały kontakt z kadrą realizującą projekt,

– serwis kawowy.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                    

Anita Łabędowicz

a_labedowicz@kswp.org.pl

tel: 41 260 46 61

KSWP Końskie                              

Daria Milewicz                             

d_milewicz@kswp.org.pl          

tel: 41 260 46 60

Projekt „Szkolenia szyte na miarę” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 195 605,00 zł          

Wkład Funduszy Europejskich: 166 264,25 zł