Informacja o unieważnieniu postępowania nr 1/ FESW.08.03-IZ.00-0016/23 z dnia 21.03.2024

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości  w Końskich  informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr NR 1/ FESW.08.03-IZ.00-0016/23  dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej ramach realizowanego projektu pn. „Młodzi w akcji”, FESW.08.03-IZ.00-0016/23 , realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia , Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

Uzasadnienie:

Prowadzone postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. Przygotowana przez Zamawiającego Specyfikacja przedmiotu zamówienia wyklucza możliwość realizacji zamówienia zgodnie z zawartymi wymogami, oraz parametrami technicznymi .

Jednocześnie informujemy, że w terminie do 7 dni zostanie opublikowane nowe zapytanie ofertowe.