Informacja o wyborze oferty  (7/FESW.08.03-IZ.00-0016/23)

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 7/ FESW.08.03-IZ.00-0016/23 z dnia 23.05.2024, dotyczące przeprowadzenia „Zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności podstawowych- zajęcia dodatkowe z matematyki” ”  dla uczniów ZSP w Stąporkowie w ramach projektu „Młodzi w akcji” realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, dokonano następującego wyboru:

Nr części

zamówienia

Przedmiot zamówienia

Nazwa i adres Oferenta

Wartość brutto

1

„Zajęcia dodatkowe  ukierunkowane  na rozwijanie umiejętności podstawowych- zajęcia dodatkowe z matematyki”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 82

4000,00

2

„„Zajęcia dodatkowe  ukierunkowane  na rozwijanie umiejętności podstawowych- zajęcia dodatkowe z matematyki”

Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 82

4000,00

Oferta złożone przez w/w Oferenta  spełnia wymagania zawarte w Zapytaniu i jest  ofertą najkorzystniejszą.