Efektywny Handlowiec – postepowanie reklamacyjne, konstruowanie umów, warunków dostaw, a także reguł handlowych INCOTERMS 2020 – szkolenie on-line

i

Szkolenie zakończone ( 2021-05-01 - 2021-05-31 )

Krótka charakterystyka szkolenia

Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną w pracy na stanowiskach handlowca. Zapoznają się z tematyką reklamacji i odpowiedzialności w przewozach krajowych i międzynarodowych. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę z tematyki umów handlowych oraz programem INCOTERMS 2020. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zastosować zdobyte umiejętności w pracy.

 

Termin szkolenia: maj 2021

Cena za szkolenie: 1 162,00 zł

Cel szkolenia

Program szkolenia pozwala na zapoznanie się i poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznej sprzedaży

Miejsce realizacji

On-line

Grupa docelowa

Przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie skutecznej sprzedaży

Dostępne formy wsparcia

Tematy zajęć obejmuje 14 godzin z zakresu:

1.Konstruowanie i sprawdzanie umów 

– przedmiot umowy (jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe) 

– prawa i obowiązki stron

–  modyfikacja umowy (prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks)

– załączniki (ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja)

– cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty 

– zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu) 

– klauzula poufności i arbitrażowa 

– terminy (m.in. realizacji umowy, płatności)

– kara umowna (zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej)

– odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie)

– zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka 

– wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umowy

–  odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy

– zabezpieczenia na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową)

– sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere) 

– klauzule w umowach

– na co należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu umowy

– problemy z realizacją umowy

2. Reklamacje

– terminy zgłaszania reklamacji, terminy wygaśnięcia reklamacji

– odpowiedzialność sprzedawcy, omówienie różnic  w aspekcie gwarancji i rękojmi

– właściwie przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego (czy klient musi posiadać: paragon, fakturę, opanowanie, kto ma dostarczyć towar i na czyj koszt,

– prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne

– odpowiedź na reklamacje

– wada fizyczna (przykłady)

– co można reklamować

  • Czy każda usterka może być podstawą reklamacji
  • Niezgodność z umową

– klauzule wyłączające lub ograniczające – aspekty praktyczne

– zawieranie umów z klientami w aspekcie reklamacji Znaczenie cennika, katalogu, reklamy – zastawienie pułapki na samego siebie

  • Bezpieczne skonstruowanie własnej oferty
  • Stworzenie własnego wzoru umowy i formularza – nowe uregulowania prawne
  • Wskazanie pułapek jakie może zawierać cudza oferta w obrocie B2B
  • Jak należy odpowiadać na cudze oferty; jak należy chronić własne interesy?
  • Jakie znaczenie ma odpowiedź : „tak, ale…..”?

3. INCOTERMS 2020

– pojęcia podstawowe (dostawa, ryzyko, własność)

– zmiany i nowości w Incoterms 2020

– Analiza błędów, czyli najczęściej stosowane błędy (błędne stosowanie reguł, brak informacji, błędna interpretacja)

– warunki handlowe Incoterms 2020 (co regulują, płatności handlowe, odprawa celna eksportowa/importowa)

– reklamacje (umowa sprzedaży, umowa o przewóz, szkody w przewozie)

– dokładne omówienie poszczególnych formuł i reguł – ich stosowanie, podział, zalecenia i przeciwskazania

– poprzednie wersje Incoterms – zebranie różnic, czy można je stosować

– przykłady praktyczne i podsumowanie

– problematyczne pytania dotyczące Incoterms 2020

4. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)

– podstawy prawne

– zakres odpowiedzialności przewoźnika

– niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego

– kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (przy plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów)

– kary dla załadowcy, nadawcy

– umowa, a list przewozowy (m.in. błędy w umowach przewozu, w listach przewozowych, zasady wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych)

– przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych

– przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),

– postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),

– przykłady praktyczne