Pozyskaj dofinansowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego 

– oferta dla nowo utworzonych lub istniejących przedszkoli z województwa świętokrzyskiego

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

1) Tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych lub istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego

2) Dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

3) Rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia rozwijające jakość edukacji m.in. poprzez:

a) zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wychowawcze, w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych,

b) zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

c) zajęcia specjalistyczne,

d) wsparcie w zakresie edukacji włączającej,

e) doskonalenie kompetencji kadry,

f) wsparcie rodziców/opiekunów dzieci poprzez działania na rzecz wzmacniania współpracy kadry
z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku i pozyskaniu dofinansowania unijnego.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24 III p.

tel. 41 343 17 80 lub 539 865 562

kielce@kswp.org.pl