Informacja o wyborze oferty  (3/FESW.08.03-IZ.00-0016/23)

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 3/ FESW.08.03-IZ.00-0016/23 z dnia 04.04.2024, dotyczącego zakupu i dostawy  20 zestawów komputerów wraz z monitorem i oprogramowaniem,  oraz 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne laserowe w ramach projektu „Młodzi w akcji” realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, dokonano następującego wyboru:

Nr części

zamówienia

Przedmiot zamówienia

Nazwa i adres Oferenta

Wartość brutto

1

20 zestawów komputerów wraz z monitorem i oprogramowaniem,  oraz 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne laserowe

Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert,  ul. W. Przyborowskiego 4/1 ( lokal), 25-417 Kielce

72 756,96

Oferta złożone przez w/w Oferenta  spełnia wymagania zawarte w Zapytaniu i jest  ofertą najkorzystniejszą.