Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 1/2023/IOB)

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 1/2023/IOB na działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Omnidium Zbigniew Szczygieł (ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów)

Oferta złożona przez w/w Oferenta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym. Łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę to: 100,00. Cena: 24 939,15 PLN brutto.