Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych – ponowienie ogłoszenia

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych oraz odbiór zużytych tonerów. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo – asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

W przypadku zamówień składanych do godz. 9:00 realizacja zamówienia do godz. 16:00 tego samego dnia.
 W przypadku zamówień składanych po godz. 9:00 dostawa towaru następować będzie w ciągu 24h od czasu złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy, niezależnie od kwoty/rozmiaru zamówienia.

Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.

Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, e-mail.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do 16.00 (poniedziałek – piątek).

Zużyte tonery i materiały eksploatacyjne będą odbierane na bieżąco przy nowych dostawach.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto (zgodnie z jednostkami miary podanymi w zał. nr 1).

Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy będzie zawierała ceny wszystkich artykułów wymienionych  w wykazie cenowo – asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy oraz wymagane niżej informacje.

Oferta powinna:

– być opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– zawierać czytelny podpis wykonawcy.

Oferta powinna zawierać:

– cenę jednostkową brutto;

– formę płatności,

– formę dostawy,

– termin dostawy.

V. OBOWIĄZKI DOSTAWCY:

Dostawca dostarczy artykuły fabrycznie nowe i posiadające okres ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony Załącznik nr 1 (Oferta Dostawcy). Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1  w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie. Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia  31 stycznia 2025 r.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 20.02.2024 r. do godziny 9:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – artykuły komputerowe”.
  3. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

IX. OSOBA DO KONTAKTU:

Iwona Zbróg

i_zbrog@kswp.org.pl

Przemysław Sipika

p_sipika@kswp.org.pl

X.DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.