Zapytanie ofertowe nr 1/ FESW.08.03-IZ.00-0016/23 z dnia 21.03.2024 r.

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213000-8; 30231300-0; 30237000-9; 30237460-1; 30232110-8)

w ramach Projektu „Młodzi w akcji” FESW.08.03-IZ.00-0016/23 , realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia , Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres zamawiającego

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie, województwo: świętokrzyskie

Tel.: 41 375 14 55

REGON: 290592085

NIP: 658-12-20-917

e-mail: kswp@kswp.org.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.kswp.org.pl

II. Postanowienia ogólne

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, na lata 2021-2027”.    

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm).

2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi punktami zapytania ofertowego.

3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu ofertowym.

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  w dniu 21.03.2024 r.

6. Kategoria ogłoszenia

Dostawy

7. Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

8. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie, gmina Stąporków, miejscowość: Stąporków.

III. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

–  20 zestawów komputerowych (1 zestaw  to: komputer stacjonarny z systemem operacyjnymi programem wirusowym + monitor + mysz + klawiatura);

– 1 drukarka sieciowa .

IV. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa: 20 zestawów komputerów wraz z monitorem i oprogramowaniem, 1 szt. drukarki sieciowej. Wydatek ponoszony w ramach projektu „Młodzi w akcji” FESW.08.03-IZ.00-0016/23, realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu w ramach realizowanego projektu „Młodzi w akcji” 08.03-IZ.00-0016/23, realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę komputery wraz z monitorem i oprogramowaniem (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i programem antywirusowym + monitor + mysz + klawiatura) – 20 zestawów, drukarka sieciowa – 1 szt.

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) określa wymagane parametry techniczne lub standardy jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferent, jeśli to koniecznema obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia, przedmioty spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy dołączyć Specyfikację zawierającą pełne dane techniczne/opisy potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań. W przypadku braku potwierdzenia minimalnych wymagań, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

3. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

4. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie Polski .

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV: 30213000 –8– Komputery biurkowe;

Kod CPV: 30231300 – 0 – Monitory ekranowe;

Kod CPV: 30237000 – 9 – Myszka komputerowa;

Kod CPV: 30232110-8 – Drukarki laserowe

Kod CPV-  30237460-1 Klawiatura komputerowa

8. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Oferent zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Miejsce dostarczenia: Liceum Ogólnokształcące  w Zespole  Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie w Stąporkowie., ul. Staszica 4, 26-220 Stąporków.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2);

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunek weryfikowany na podstawie załącznika nr 2);

VII. Dodatkowe warunki

Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.

VIII. Wykluczenia

1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

     (warunek weryfikowany na podstawie Zał. 3 do zapytania ofertowego)

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz.835 ze zm. ) wyklucza się :

 • Wykonawcę/Oferentów postępowania wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3 w/w ustawy.
 • Wykonawcę/Oferentów postępowania, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2008 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ( Dz.U 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku , o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 w/w ustawy.
 • Wykonawcę/Oferentów postępowania, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

(warunek weryfikowany na podstawie Zał. 4 do zapytania ofertowego)

IX. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Formularz oferty(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.) 
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)
 • Oświadczenie o braku wykluczenia- Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
 • Specyfikacja przedmiotu zamówienia (specyfikacja winna zawierać co najmniej minimalne wymagania, zgodne z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego)
 • Dokument rejestrowy z którego będzie wynikać umocowanie do podpisania oferty ( o ile wykonawca nie wskazał w ofercie  danych za pomocą których Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać sobie z bezładnej bazy danych), tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty Oferenta.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.

 • Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Językiem komunikacji jest język polski.
 • Komunikacja miedzy zamawiającym a oferentem (pytania/ odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty .

 • Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zapytania ofertowego na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.
 • Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta.
 • Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę /y do tego upoważnioną/ne. Wszystkie załączniki do Oferty muszą być czytelne.
 • Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Miejsce i termin składania ofert

 1.  Termin składania ofert upływa 29.03.2024 r. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
 2. Zgodnie z pkt 1) Sekcji 3.2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021.
 3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje złożenie jej w Bazie Konkurencyjności. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

XIII. Dodatkowe warunki postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie chyba, że z treści oferty wynika, iż prawidłowa jest cena podana liczbą;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający, po dokonaniu poprawki omyłki w ofercie, niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, który w terminie 1 dnia roboczego, może nie zgodzić się na poprawienie tej omyłki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

XIV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone pod kątem spełniania warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w „Formularzu oferty” (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) i dołączone do oferty załączniki.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona po terminie składania ofert;

3) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

3. W przypadku stwierdzenia powiązań, o których mowa w pkt. VIII zapytania, Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oferty ważne – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, złożone przez Oferentów spełniających warunki udziału postępowaniu zostaną poddane ocenie punktowej, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium: cena – waga – 100 %;

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie ostatecznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w walucie PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty i rabaty winny być ujęte w obliczonej cenie wskazanej w treści oferty Oferenta, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ceną oferty za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto.

Wartość punktowa ceny, o której mowa wyżej wyliczona zostanie według następującego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert

———————————————————————————– x 100

Wartość brutto badanej oferty

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100 pkt.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi lub Oferentom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, o ile ta nie przekroczy budżetu projektu, którym dysponuje Zamawiający.

XIV.  Klauzula informacyjna

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, adres: ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000020058, NIP: 6581220917, REGON: 290592085, telefon: 41 375 14 55, zwane dalej „KSWP”

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w KSWP drogą elektroniczną: iod@kswp.org.pl lub kierując korespondencję na adres wskazany powyżej;

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr 1/FESW.08.03-IZ.00-0016/23 z dnia 21.03.2024, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027”;

4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu pn. „Młodzi w akcji ” 08.03-IZ.00-003/23, realizowanego w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Oś  priorytetowa 8. Edukacja na wszystkich etapach życia , Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z Zapytaniem ofertowym, inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający;

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi; konsekwencją niepodania określonych danych będzie odrzucenie oferty.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez KSWP w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

8. Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego – państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

9. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie posiada:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;

b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.