i

Zakończony

Krótka charakterystyka projektu

„Voucher rozwoju KSWP” – to projekt realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, którego celem jest wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja świadczonych usług.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału KSWP i profesjonalizacja wybranych usług doradczych specjalistycznych (podniesienie jakości usługi doradczej specjalistycznej związanej z optymalizacją procesów biznesowych oraz wprowadzenie do oferty jednej nowej usługi doradczej w zakresie digitalizacji – projektowania i wdrażania w MŚP rozwiązań redukujących udział papierowych dokumentów).

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, tj. posiadające na jego terenie siedzibę lub oddział potwierdzony wpisem do dokumentu rejestrowego (np. CEIDG, KRS).

W ramach projektu zrealizowane będą:

 1. Szkolenia adresowane do pracowników KSWP.
 2. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Pilotaż usług doradczych, którym objętych zostanie 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 4. Działania promocyjne.
 5. Zarządzanie projektem.

Rezultatem projektu będzie:

 • ukończenie przez 6 pracowników szkoleń z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, ich modelowania i zagadnień z obszaru transformacji w kierunku Przemysłu 4.0
 • ukończenie przez 6-8 pracowników szkoleń z zakresu digitalizacji – projektowania i wdrażania w MŚP rozwiązań redukujących udział papierowych dokumentów
 • wdrożone narzędzie do modelowania procesów biznesowych
 • wdrożone narzędzie do digitalizacji zasobów drukowanych
 • przeprowadzona kampania promocyjna wdrażanych usług doradczych KSWP

Bezpośrednim celem projektu będzie zrealizowanie co najmniej 3 usług doradczych specjalistycznych w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oraz 2 usług doradczych w zakresie procesów digitalizacji zasobów.

 

Kontakt:

 1. Iwona Stanik – Kierownik Projektu     tel. 41 260 46 14
 2. Norbert Górecki                                   tel. 41 260 46 63 lub 515 320 514
 3. Michał Mika                                          tel. 41 343 17 80 lub 606 641 806
 4. Dorota Krajcarz                                     tel. 41 345 39 08