Nasze formy wsparcia

Pożyczka Inwestycyjna (PI)

„Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”

 

Podstawowe parametry

1. Wartość PI co do zasady nie może być niższa niż 300 000,00 zł i nie powinna przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł, przy założeniu, że większość udzielonych Jednostkowych PI wchodzących w skład budowanego Portfela wyniesie do 2.000.000,00 zł Kwota pożyczki jest uzależniona od analizy wniosku pożyczkowego oraz dostępności środków w ramach PI.

2. Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać wyłącznie jedną jednostkową PI.

3. Wkład własny nie jest wymagany.

4. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PI nie może być dłuższy niż 120 miesięcy.

5. Maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PI wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,

6. Wydatkowanie środków PI musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty przedmiotowej Jednostkowej PI.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

W ramach Jednostkowej PI finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

a. zalążkowego i kapitału na rozruch,

b. na rozszerzenie działalności,

c. na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

d. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.

prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce