Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Pożyczka Płynnościowa POIR

dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Makroregionu południowego – obejmującego województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.


Szanowni Państwo,

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR, informujemy, że o godzinie 10.15. w dniu 05.08.2020 r.nabór zostaje wstrzymany.

Informacje o aktualnie dostępnej pomocy związanej z Tarczą Antykryzysową dla MŚP, dla poszczególnych województw są zamieszczone na stronach internetowych BGK.

KSWP informuje, że pożyczka z programu Tarczy Antykryzysowej Pożyczka Płynnościowa POIR, jest udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że poza niżej wymienionymi w programie, uznanymi partnerami – Instytucjami Otoczenia Biznesu, nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

 

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Wdrożenia i Zarządzania instrumentem finansowym Pożyczka Płynnościowa POIR.

Na podstawie zawartej umowy, z instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR, udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Makroregionu Południowego – obejmującego województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości obsługuje przedsiębiorców z województw:  świętokrzyskiego, łódzkiego i podkarpackiego, natomiast na terenie województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego, realizuje umowę współpracując z następującymi Instytucjami Otoczenia Biznesu, będącymi Funduszami Pożyczkowymi:

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.,

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA,

TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.,

CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.,

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.,

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU

Środki, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył na instrument finansowy Pożyczka Płynnościowa POIR dla Makroregionu Południowego, to kwota 61 000 000,00 PLN

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,

5) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

Parametry pożyczek

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

1) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2) 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

3) jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do KSWP.

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć  15 mln złotych.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

- woj. Świętokrzyskie:

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KOŃSKIE: ul. Staszica 2A, tel. 41 375 14 55, wniosek@kswp.org.pl

KIELCE: Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III , tel. 41 345 39 08, kielce@kswp.org.pl

SKARŻYSKO-KAMIENNA: ul. 1-go Maja 49, tel. 41 251 24 32, skarzysko@kswp.org.pl

STARACHOWICE: ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), tel. 41 275 35 45, starachowice@kswp.org.pl

- woj.  Łódzkie:

ŁÓDŹ: ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 100, tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, lodz@kswp.org.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 / 44 741 75 01, piotrkow@kswp.org.pl

- woj. Podkarpackie:

RZESZÓW: ul. Słowackiego 6, tel. 17 28 33 200 / 17 28 33 201, rzeszow@kswp.org.pl

Zamiejscowe biura projektu KSWP

RABKA-ZDRÓJ: ul. Orkana 20F/1

OPOLE: ul. Mikołajczyka 16

KATOWICE: ul. Sokola 8


- woj. Śląskie, - woj. Opolskie:

 

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.

KATOWICE: ul. Sokolska 8, tel. 32 723 31 10

OPOLE: ul. Mikołajczyka 16

- woj. Małopolskie

 

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA

RABKA-ZDRÓJ: ul. Orkana 20F/1, tel. 18 26 777 39

TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

TARNÓW: ul. Szujskiego 66, tel. 14 623 55 18CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.

OŚWIĘCIM: ul. Gospodarcza 24 , tel. 33 844 73 44

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ S.A.

CHRZANÓW: ul. Grunwaldzka nr 5, tel. 32 623 06 35


STOWARZYSZENIE "SAMORZADOWE CENTRUM PRZEDSIEBIORCZOSCI
I ROZWOJU" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

SUCHA BESKIDZKA: ul. Mickiewicza 175, tel. 33 874 11 03 / 33 874 13 15

 


Do pobrania:

Regulamin

Umowa pożyczki

Formularz wniosku o pożyczkę

Kwestionariusz osobisty

Biznes plan - pełna rachunkowosc

Biznes plan - uproszczona rachunkowość

COVID-19-uproszczony formularz informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Oświadczenie do hipoteki

Oświadczenie dot. kosztów windykacji

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy

Komunikat Komisji Europejskiej

Obowiązek informacyjny

Upoważnienie do BIG

Karta Produktu

Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych

Szczegółowe zestawienie wydatków finansowanych w ramach pożyczki

Tabela opłat

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce