Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości (projekt zakończony)

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego

KSWP informuje, że pożyczki  w ramach projektu są udzielane bez jakichkolwiek opłat i prowizji.

Informuje też, że nie współpracuje i nie ma powiązań z firmami bądź osobami pośredniczącymi, które oferują MŚP pomoc przy ubieganiu się o wsparcie, żądając od nich wysokich opłat.

KSWP w ramach zawartej z BGK Umowy Operacyjnej nr 2.7/2018/ŁRFP/2/335 realizuje zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym – Pożyczka na Modernizację Nieruchomości w ramach Projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE
w województwie łódzkim” Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Efektem wdrożenia Instrumentów Finansowych będzie :

- wsparcie w formie pożyczki co najmniej 40 przedsiębiorstw w ramach Pożyczki na Modernizację Nieruchomości;

Podstawowe parametry Pożyczki

Wartość Jednostkowej Pożyczki: od  100 000,00 zł. do 1 500 000,00 zł.

Jeden Ostateczny Beneficjent może otrzymać wyłącznie jedną Jednostkową Pożyczkę na Modernizację Nieruchomości.

Okres spłaty: do 120 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty przedmiotowej pożyczki.

Karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki do 6 miesięcy licząc od dnia jej uruchomienia, tj. wypłaty jakichkolwiek środków pożyczki.

Oprocentowanie:

na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis: 

  • 0% dla pożyczek udzielanych na okres do 36 miesięcy
  • 0,5% dla pożyczek udzielanych na okres powyżej 36 miesięcy do 60 miesięcy
  • 1% dla pożyczek udzielanych na okres powyżej 60 miesięcy do 90 miesięcy
  • 1,5% dla pożyczek udzielanych na okres powyżej 90 miesięcy do 120 miesięcy

W przypadku braku możliwości udzielenia pożyczki na warunkach pomocy de minimis, finansowanie może być udzielone na zasadach rynkowych.

Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji):

a) remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków lub obiektów oraz ich adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

b) prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio - obiektów historycznych), w celu przystosowania w/w obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

c) renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,

d) zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt a-c powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z Pożyczki na Modernizację Nieruchomości do kwoty stanowiącej 50 % wartości pożyczki.

Prowizje i opłaty

KSWP nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce