Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Młodzi, Aktywni z POWERem

Krótka charakterystyka projektu

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych wieku 18-29 lat, z woj. Świętokrzyskiego, poprzez realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz staży.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w okresie od  marca 2022 r. do czerwca 2023 r., co przyczyni się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 100 osób ( 60 kobiet i 40 mężczyzn) wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz są osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby z kategorii NEET,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby odchodzące z rolnictwa,
 • imigranci,
 • reemigranci.

Minimum 20 % Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów).

Minimum 30 % Uczestników Projektu będą stanowić osoby długotrwale bezrobotne tj. w przypadku osób do 25 lat są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób 25 lat i więcej są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

Projekt zakłada realizację wsparcia obejmującego następujące elementy:

 • Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)- 2 godz. /osobę dla każdego Uczestnika Projektu.
  Wsparcie mające na celu identyfikację potrzeb i umiejętności osób młodych będących uczestnikami projektu, diagnoza ich predyspozycji w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku,  opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie.
 1. Szkolenia – dla 36 osób
  Szkolenia mają na celu nabycie przez Uczestników Projektu odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i ich potencjałem oraz potrzebami lokalnego rynku pracy.
  Planowane szkolenia:
  - Kurs gastronomiczny – przygotowywanie i serwowanie dań i deserów (40h),
  - Kurs księgowy z elementami kadr (60h),
  - Instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP (64h)
  - Kurs masażu klasycznego (40h)
  - Monter pomp ciepła (30h)
  - Inne – wynikające z IPD
 • 3-miesięczne staże zawodowe - dla każdego Uczestnika Projektu

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (9,93 zł / h)
 • stypendium stażowe (1649,34 zł netto / m-c)
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia / stażu
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • ubezpieczenie NNW.

Rekrutacja od 01.03.2022 r. – nabór ciągły

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają: 

KSWP Końskie

Ul. Stanisława Staszica 2A

26-200 Końskie

 

KSWP Kielce

Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce

KSWP Starachowice

ul. Radomska 29, pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice

Daria Milewicz

d_milewicz@kswp.org.pl

tel: 41 260 46 60

 

Urszula Marciniak

u_marciniak@kswp.org.pl

tel: 41 345 39 08

       539 865 562 

Anna Nawrot

a_nawrot@kswp.org.pl

tel: 41 275 35 45

 

 

Projekt „Młodzi, Aktywni z POWERem” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 

Planowane efekty:

 • Liczba osób poniżej 30 r.ż. dla których utworzono IPD - 100 osób
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 100 osób
 • Liczba osób poniżej 30 r.ż., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 36 osób
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu dla osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji będzie wynosił 44,3% natomiast dla pozostałych osób 60,4%.

 

Wartość projektu: 1 228 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 166 600,00 zł 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

Poradnictwo zawodowe + IPD (Końskie)

12.04.2022

31.03.2022 

20.04.2022

27.04.2022

11.05.2022

23.05.2022

20.07.2022

16.08.2022

14.09.2022

25.11.2022

 

Poradnictwo zawodowe + IPD (Kielce)

28.03.2022 

08.04.2022

20.04.2022

19.05.2022

07.06.2022

15.06.2022

07.07.2022

26.09.2022

08.11.2022

01.12.2022

 

Poradnictwo zawodowe + IPD (Starachowice)

05.04.2022

21.04.2022

04.05.2022

19.05.2022

09.06.2022

14.07.2022

01.08.2022


Staż zawodowy (Końskie) 

01.04.2022

25.04.2022

23.05.2022

01.06.2022

21.07.2022

19.08.2022

21.09.2022 

03.10.2022

24.10.2022

01.12.2022

 

Staż zawodowy (Kielce) 

01.05.2022 

19.05.2022

15.06.2022

06.07.2022

30.09.2022

08.11.2022

01.12.2022


Staż zawodowy (Starachowice) 

11.04.2022

26.04.2022

16.05.2022

09.06.2022

25.10.2022


Szkolenia 

Szkolenie – Kurs Gastronomiczny 

Szkolenie - kurs księgowości z elementami kadr (Starachowice)

Szkolenie - kurs kięgowosći z elementami kadr (Końskie)

Szkolenie - fotowoltaika (Kielce)+SEP

Szkolenie - Operator wózków jezdniowych z mechnicznym napędem podnoszenia (Starachowice)

Szkolenie - SEP (Końskie)

Szkolenie - Kurs Gastronomiczny (Starachowice)

Szkolenie - fotowoltaika (Kielce)


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do godziny 13:00.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce