POŻYCZKA OBROTOWO – INWESTYCYJNA dla województwa mazowieckiego (projekt zakończony)

i

Zakończona

POŻYCZKI do 200 tysięcy na założenie i rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

ile: od 10 tysięcy do 200 tysięcy złotych

Oprocentowanie:

Pożyczki mogą być oprocentowane w następujący sposób :

a) oprocentowanie pożyczek według stopy referencyjnej, obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej w dniu posiedzenia Komisji Pożyczkowej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat

Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 2008/C 14/02 (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej z dnia 19.01.2008 r. C 14/6). 

Oprocentowanie:

– dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 5,87% do 8,37%

 dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy do 36 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi 
od 3,87% do 5,37%;

– dla przedsiębiorców działających powyżej 36 m-cy, oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,87% do 3,67%.

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz przedstawionych zabezpieczeń.

lub

b)  oprocentowanie stałe wynoszące 1,00%.

Od udzielanych pożyczek pobierane są jednorazowe prowizje w wysokości 3,0% kwoty pożyczki przy pożyczkach oprocentowanych zgodnie z pkt a) lub 5,0% kwoty pożyczki przy pożyczkach oprocentowanych zgodnie z pkt b).

KSWP udziela pożyczki na maksymalny okres 24 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych na okres 1 miesiąca. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne i zakup gruntu).

Cel pożyczki: ze środków pożyczki finansowane mogą być:

a) zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych,

b) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

d) zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych,

e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

f) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Przedsiębiorca może dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych kosztów