Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy II

POŻYCZKI do 500 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego.

W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy możliwe jest udzielenie pożyczki do kwoty 1 000 000,00 zł. jednak jest to uzależnione od aktualnie posiadanego limitu środków.

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. W indywidualnych przypadkach uzasadnionych potrzebami wnioskodawcy okres spłaty pożyczki może wynosić do 120 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki.

Oprocentowanie:

  1. Jednostkowe Pożyczki udzielane kwalifikowalnym przedsiębiorstwom mogą być oprocentowane:

a.   na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

b.   na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami).

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy od kwalifikowalności przedsięwzięcia oraz przedstawionych zabezpieczeń.

Minimalny wkład własny - 20% wartości inwestycji finansowanej z pożyczki.

Przeznaczenie pożyczki :

1. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

2. Pożyczka może być przeznaczona w szczególności na:

      a)      zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno – usługowo –handlowych,

      b)     zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

      c)      zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych

      d)     zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.

      e)      finasowanie kosztów bieżących w przypadku przedsiębiorstw, które odnotowały spadki przychodów w wyniku panującej epidemii COVID-19 w tym w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia, oraz opłaty za czynsz, media oraz usługi telekomunikacyjne działalności, bieżące raty kredytowe oraz leasingowe oraz pozostałe koszty bieżące wynikające z rodzaju prowadzonej działalności.

3.      Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zobowiązania publiczno-prawne.

Zabezpieczenie pożyczki

Udzielenie pożyczki jest uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia: weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli, poręczenie osób trzecich, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., poręczenie instytucji finansowych, ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych na lokacie, inne.

Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez dodatkowych opłat.

Prowizje i opłaty :

1. Pożyczkodawca nie pobiera żadnych prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

2. Opłaty dotyczące obsługi pożyczki określa tabela opłat.

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce